کات کبود

  1. حذف جلبک از استخرها
  2. جلوگیری از رشد باکتری
  3. مقاومت بتن در مقابل آب و ضدعفونی کننده