پمپ 2 اسب

29,000,000 

2اینچ

2 اسب

تکفاز

220ولت