هواساز

بازده هوادهی 1500 تا 90000 متر مکعب در ساعت