مبدل حرارتی قطر 6 اینچ

253,000 

5 فوت مربع

7/5 فوت مربع

10فوت مربع

12/5 فوت مربع

15 فوت مربع

17/5 فوت مربع

20 فوت مربع

22/5 فوت مربع