مبدل حرارتی قطر 20 اینچ

200 فوت مربع

210 فوت مربع

220 فوت مربع

230فوت مربع

240فوت مربع

250 فوت مربع

260 فوت مربع

270 فوت مربع

280 فوت مربع