مبدل حرارتی قطر 18 اینچ

140 فوت مربع

150 فوت مربع

160فوت مربع

170 فوت مربع

180 فوت مربع

190 فوت مربع

200 فوت مربع

210 فوت مربع