مبدل حرارتی قطر 16 اینچ

100 فوت مربع

110 فوت مربع

120فوت مربع

130 فوت مربع

140 فوت مربع

150 فوت مربع

160 فوت مربع