مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو kcal/h 25000

50,400,000 

با توان حرارتی 900000Kcal/h