فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر (نوترال)

فوق ر وان کننده بتن بر پایه ترکیبات پلی کربوکسیلات و
لیگنو سولفونات می باشد و باعث افزایش کارایی و
مقاومت بتن می شود.