افزودنی آب بند کريستال شونده بتن

کريستالین های رشد یافته در حجم بتن، در مقابل آب و تحت شرایط دشواری مانند فشار منفی و مثبت، موادشیمیایی، سفولفات ها و نیترات های خورنده، بسیار مقاوم هستند.