کلر:
از میان تمامی مواد ضد عفونی کننده،کلر یکی از شناخته شده ترین موادی است که در
استخر ها برای ضد عفونی کردن آب مورد استفاده قرار می گیرد.
لازم به ذکر است در صورتی که کلر به صورت قرص استفاده شود از خود رسوب بر
جای نمی گذارد و در بیشتر کلر زن های اتوماتیک  مصرف دارد.