سونا خشک از چوب‌های مخصوص ساخته شده که با استفاده از کوره سونا ، گرم می‌شود. 
 کوره‌ سونای خشک  به وسیله مشعلی که در آن‌ها تعبیه شده است ، محیط سونا را گرم می کند.
 کوره سونا خشک  از جنس ورق آتشخوار است و همچنین  ضخامت آن‌ها از طریق ضریب خوردگی آن‌ها مشخص می‌شود.