سوناي خشك اتاقي است كه ديواره هاي آن با چوب مخصوص پوشیده می شود،ويك منبع حرارتي گرم كننده در آن قرار دارد و منبع حرارتي مي تواند يك المان برقي باشد و يا حرارت يك مشعل كه داخل يك كوره دميده مي شود
بر روي ديواره هاي كوره معمولا آجرنسوز قرار دارد ،سوناهايي كه داراي كوره اند از سوخت هاي گاز يا مايع استفاده مي كنند.
سوخت در قسمت كوره مي سوزد و دود آن از قسمت دودكش خارج مي شود.
مزيت المان برقي علاوه بر تميز بودن ، راندمان بالاي آن مي باشد زيرا انتقال حرارت از طريق تشعشع از اين سيستم قابل ملاحظه است ، ولي هزينه آن در ايران نسبت به كوره با سوخت فسيلي خيلي بيشتر است.
از نقاط ضعف ديگر كوره هاي سوخت فسيلي ،نسبت به سيستم برقي ، احتمال سوراخ شدن كوره در اثر حرارت و امكان نشت گازهاي حاصل از احتراق به محدوده اتاق سونا و پيش آمدن مسئله خفگي مي باشد، لذا در تهيه كوره بايد به استانداردهاي لازم توجه كرد.

معمولا در سوناي خشك كنترل رطوبت نسبي ميسر نيست و فقط درجه حرارت فضا بوسيله ترموستات كنترل (حدودا 50 درجه سانتيگراد) مي شود.