پرشر سوئیچ گونه ای کلید است که با رسیدن فشار یک مایع یا گاز تا حد معین و مشخص شده ، باعث قطع و یا وصل شدن یک مدار الکتریکی می‌شود. سنسورهای استفاده شده در پرشرسوئیچ ها ، از گیج فشار یا مانومتر می‌باشد.