کنترل و اندازه گیری فشار

فشار سنج صفحه 10 روغنی افقی

9,500,000 

کنترل و اندازه گیری فشار

فشار سنج صفحه 10 خشک افقی

9,500,000