جکوزی بدون حباب فقط یک وان آب گرم است. اضافه کردن هوا به نازل های ورودی، میزان پاشش آب از طریق جت را افزایش می دهد.
این دستگاه هوا را به داخل جکوزی هدایت کرده و باعث ایجاد حباب در آن می شود. بلوئرجکوزی (پمپ دمنده هوا) ، وسیله ای است که از فن برای ایجاد جریان هوا استفاده می کند و سپس از طریق جت ها یا کانال های درون جکوزی به درون آن، آبگرم پخش می کند.
و حس لذت بخش استفاده از جکوزی را چندین برابر می کند.