اسکیمرها مسیرهای خروجی مجزایی هستند که بطور متناوب دورتا دور استخر قرار می‌گیرند.
اسکیمر قطعه ایست که روی دیواره های استخر نصب میشود و آب را از سطح استخر به فیلتر های تصفیه انتقال میدهد با وجودی که ورودی اسکیمرها هم سطح آب درون استخر می باشند، سبد اسکیمر زیر سطح آب استخر قرار می‌گیرد و با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی سیستم تصفیه آب استخر، از مسدود شدن لوله ها جلو گیری می نماید.