کلرزن نمکی، جزو پیشرفته ترین روش ، جهت گندزدایی آب استخرها می باشد.

کلرزن نمکی مناسب به عنوان جایگزین برای گندزدایی با استفاده از کلر در استخرها می باشد.
باعث کاهش هزینه ها و عدم نیاز به قرص کلر