کاربری پنل های خورشیدی در نیروگاه های خورشیدی – سیستم های خورشیدی بزرگ – سیستم برق و گرمایش ویلاها