داکت اسپلیت ۳۶ هزار

مناسب برای متراژهای بزرگتر تا متراژ 120 متر مربع.