محصولات
""شرکت مهندسی روشنایی پرتو سپهر""
کلر(CL):کلر خالص یک نوع گاز بسیار سمی و کشنده می باشد،کلر خود به تنهایی از مهمترین عناصر برای ضدعفونی به حساب می آید که ضدعفونی استخر و گندزدایی و سفید کردن پارچه ها و ساخت مواد میکروب کش استفاده می شود.دارای بوی بد و خفه کننده نیز می باشد.