محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
یکی از راه های جمع آوری اجسام کوچکی که به علت جرم آن قادر رسیدن به استخر نیستند وجود اسکیمر در استخر است.جمع آوری اجسام کوچک شناور (مانند برگ گیاهان،حشرات مرده،ضرات چربی بدن شناگران)
مکان قرارگیری اسکیمر،بخش فوقانی دیوار استخر و جکوزی می باشد.
آب هدایت شده به اسکیمر توسط لوله کشی تعبیه شده به سیستم تصفیه و سیرکولاسیون هدایت میشودو پس از گندزدایی و تصفیه به استخر باز میگردد.در بعضی موارد آب هدایت شده به اسکیمر به فاضلاب منتقل می گردد.