محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
جکوزی نام شرکت آمریکایی تولید کننده وان حمام گردابی است.جکوزی در واقع محیط بسته حوضچه مانندی است که آب موجود در آن فضا جهت ماساژ دادن عضله های مختلف بدن با فشار زیاد توسط پمپ های قوی از طریق لوله های تعبیه شده در قسمت های مختلف دیواره به داخل حوضچه رانده می شود.از جکوزی بای رفع خستگی استفاده می شود.