محصولات
سونای بخار سونای خشک

سونا یا گرم خانه،اتاقی کوچک ساخته شده از چوب درخت سرو با دمای محیطی قابل کنترل.سونا مکانی برای استراحت و تجدید قوا است.